מדיניות פרטיות

תנאי שימוש קבוצת סופרין

ברוכים הבאים לאתר קבוצת סופרין המנוהל ומופעל על-ידי סופרין אחזקות בע"מ (להלן "סופרין" ו-"האתר", בהתאמה)

הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה השירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים (להלן "תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין סופרין לבין לקוחותיה המשתמשים באתר (להלן "משתמש" או "אתה"). הרישום לאתר או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. הכרת התנאים להלן היא באחריותך המלאה והבלעדית. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, ללא כוונה להבחנה מגדרית מכל סוג). למען הסר ספק, הגדרת המשתמש לעיל כוללת גם משתמשים שהם

תאגיד או כאלו הפועלים מטעם תאגיד או אחר.

אודות האתר

האתר מציע ומציג למשתמש, שירותי מידע באמצעות חשבון אישי ואינפורמטיבי

אשר עשוי לכלול מידע אודות פרויקט הרכישה בו מתעניין  המשתמש, לרבות פרטים אודות היחידות שנרכשו בפועל, פרטים טכניים, מידע פיננסי, תכניות אדריכליות, תמונות אודות הפרויקט, סטטוס התקדמות הפרויקט וכל מידע אחר על אודות פרויקט הרכישה שסופרין תבחר להציג למשתמשים (להלן "השירותים" או "הפרויקט", בהתאמה). מובהר בזאת שהמידע שיוצג באתר לגבי הפרויקטים הינו אינפורמטיבי בלבד, אינו מחייב ונועד לנוחות המשתמשים בלבד. המידע המחייב והעדכני בקשר עם הפרויקט יהיה המידע הנמצא אצל מנהל הפרויקט בלבד.

 1. רישום לאתר

1.1  השימוש באתר או באיזה מהשירותים המוצעים במסגרתו מותנה בקבלת שם משתמש

ראשוניים באמצעות המייל, או בכל דרך אחרת אותה תציע סופרין. פרטים אלה הינם אישיים    ונועדו לשימוש המשתמש בעצמו בלבד. לאחר קבלת שם משתמש וסיסמא ראשוניים ולצורך השלמת הרישום לאתר, המשתמש יתבקש לבחור סיסמא חלופית וכן למסור פרטים נוספים כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת מגורים מלאה לרבות מספר דירה ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת וייאספו לפי המפורט במדיניות הפרטיות כאו יובהר כי השם משתמש והסיסמה הם אישיים, נועדו לשימוש אישי ובשימוש בהם עשויים להיות מוצגים פרטים אישיים, ולכן אין להעבירם.

1.2 הנך מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי דין ליצור חוזה מחייב. הנך מתחייב כי: (א) הפרטים שיימסרו על ידך יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה כל שימוש באתר תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) במידה ואתה פועל בשם אחר, לרבות תאגיד, אתה נציגו המורשה ורשאי להתחייב בשמו לכל דבר ועניין, ומחזיק בהרשאה כתובה מטעמו; (ג) לא תעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר ללא רשותו בהתאם לאמור לעיל (ד) במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך מיידית לסופרין באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת המצויה באתר תחת הכותרת ״צור קשר״, כאשר תציין במפורש כי ישנו חשש לגניבת מידע בכותרת הנושא בדואר האלקטרוני.

 1. הוראות כלליות בדבר השימוש באתר

2.1 כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, באתר, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים, בשירותים וברכיבים אחרים באתר, וכן בכל המצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי, יצירה, או הפצה הקשורים באתר והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות קוד, עיצובים, תבניות, סידורים, פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ"ל),

 • הינם קניינה המלא והבלעדי של סופרין ו/או של אחת מחברות הקבוצה ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לסופרין להשתמש בהם (להלן יחדיו "זכויות הקניין הרוחני"). לא תהיה לך כל זכות מכל סוג שהיא במידע או בזכויות הקניין הרוחני, מלבד זכות שימוש לצרכיך האישיים בלבד כמשתמש באתר.
 • המונחים "תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, קובץ וידאו, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיום שהוא.
 • סופרין מעניקה בזאת למשתמש רישיון שימוש מוגבל, הדיר, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, להמחאה או למתן רישיונות-משנה, לעשות שימוש אישי באתר ובתכניו, אך ורק לצרכים המתוארים באתר ובתנאי השימוש; והכל בכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, סופרין לא מעניקה, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, התכנים וזכויות הקניין הרוחני.
 • ככל שהמשתמש ישלח לסופרין המלצות או השגות בקשר לאתר או לשירותים, סופרין תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.
 • סופרין שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת באתר או בכל חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה חייבת לפצות את המשתמש או לשלום לו בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור, ולמשתמש לא תקום כל טענה כנגד סופרין בנושא זה.
 • אתה האחראי הבלעדי לכל פעילות המתרחשת בחשבונך, ועליך לשמור את פרטי החשבון באופן מאובטח. סופרין לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד אשר יגרם על ידי כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך.

2.7 מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לסופרין לפי כל דין, סופרין תהא רשאית למנוע ו/או להגביל ו/או חסום את השימוש ו/או הגישה של המשתמש באתר, בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתה, המשתמש או מי מטעמו ביצע איזה מהמעשים הבאים: (א) מעשה בלתי חוקי; (ב) הפרת תנאי מתנאי

השימוש; (ג) מסירת פרטי זיהוי שגויים; (ד) מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בסופרין או במשתמשים אחרים או בפעילותו התקינה של האתר; או (ה) מכל סיבה סבירה אחרת.

 • סופרין אינה מתחייבת כי (א) האתר יהלום את ציפיות או דרישות המשתמש; (ב) השירותים והתכנים המוצעים באתר יינתנו ללא הפסקות וללא שיבושים או טעויות; או (ג) האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי סופרין או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של סופרין ו/או של מי מטעמה.
 1. שימוש אסור באתר

 

3.1 זכות השימוש באתר הינה למשתמש בלבד בין אם נרשם לאתר ובין אם לאו. הנך מתחייב כי לא תאפשר לצד ג' שימוש כלשהו בשירותים או בתכני האתר בתמורה או ללא תמורה.

זכות השימוש באתר הינה למשתמש בלבד בין אם נרשם לאתר ובין אם לאו. הנך מתחייב כי לא תאפשר לצד ג' שימוש כלשהו בשירותים או בתכני האתר בתמורה או ללא תמורה.

 • לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות: (א) שימוש בשירותים באופן המשנה את עיצובם או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת סופרין ו/או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה; (ד) שימוש כלשהו בתכני האתר לרבות מידע ותמונות לצורך מסחרי או שלא לצורך מסחרי מבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין, או שלא למטרות השירותים או בניגוד לתנאי השימוש; (ה) העתקה, שכפול, הדפסה, עריכה מחדש או הפצה, שיווק, שימוש או מסירה לאחרים, בכל דרך שהיא, של תכנים המופיעים באתר בין אם מדובר במידע ובין אם בתמונות לרבות באמצעות הצגתו בתוך מסגרת (frame) גלויה או סמויה ובאמצעות קישורים מוטמעים (embedded links), שלא בהתאם לתנאי האתר ותנאי השימוש, ומבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ו) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאתר, לרבות פרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על אמצעים מגנטיים או בכל אופן אחר; ו-(ז) כל פעולה שלא בהתאם להוראות כל דין או על פי הנחיות והוראות האתר וסופרין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים.
 • אי עמידה בתנאי השימש עלול להוביל למניעת גישה לאתר ואף לחשיפה לאחריות אזרחית ו/או פלילית בהתאם להוראות כל דין.
 1. קישורים ופרסומים

 

חלקים שונים מהמידע והתמונות באתר, מוצגים בהתאם להסכמים בין סופרין לבין צדדים שלישיים. בנוסף, האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים או מופעלים על ידי סופרין או על ידי מי

מטעמה. זכויות היוצרים והתמונות באתרים אלו, שייכים לצדדים שלישיים. סופרין אינה שולטת או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שסופרין מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. סופרין לא תהא אחראית לתכנים אלו, ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים כאמור. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של סופרין ונעשה על אחריות המשתמש בלבד. אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולעיין בקפידה בתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של כל עמוד, אפליקציה ואתר כאמור טרם השימוש בהם.

 1. אחריות ושיפוי

5.1 המידע המפורסם באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, ומוגש כשירות עבורך בלבד. המידע המחייב והעדכני בקשר עם הפרויקט הרלוונטי יהיה זה ששמור אצל מנהל הפרויקט בלבד. השימוש באתר הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. האתר, השירותים והתכנים באתר מוצעים כמות שהם ובהתאם לזמינותם, ללא אחריות מכל סוג שהוא בכפוף לכל דין (As is and As Available). ולא תהיה לך כל טענה בנודע להתאמת השירותים לצרכיך.

5.2 סופרין אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו, ואין בפרסום המידע כדי להקנות לך כל זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי וללא תלות בפרסום האתר. סופרין אינה אחראית לכל שימוש שתעשה בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בשירותים ובמידע וכי הנך אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שתעשה בשירותים ובמידע. מבלי לגרוע מן האמור, יצוין כי חלק מהמידע המפורסם באתר הינו מידע בעל אופי כלכלי, והשימוש במידע זה, מחייב בדיקה ואימות עצמאיים על ידיך, כאשר. הסתמכות על מידע זה תהא על אחריותך בלבד. סופרין לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומו משום כל המלצה או חוות דעת. אנו ממליצים כי אם קיים אצלך ספק בנוגע לפרויקט הרלוונטי – פנה למנהל הפרויקט.

 • סופרין מעדכנת מעת לעת את המידע המצוי באתר ופועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחילופין יתכן ונפלו ליקויים, טעויות או אי דיוקים במידע או בדרך העברתו אליך (לרבות הפרעות, טעויות, נזקים קלקולים או תקלות) והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש, או בגין צדדים שלישיים או מטעמים שונים אחרים. סופרין או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לאי דיוקים או טעויות שנפלו ביחס לתכנים המופיעים באתר או לכל תוצאה או נזק שינבע מהשימוש באתר או בשירותים, לרבות כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם באתר (בין אם פורסם על ידי סופרין או צדדים שלישיים
 • הנך מסכים כי סופרין, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך או לכל צד שלישי בגין: (א) השימוש במידע או בתוכנו או בגין ביטול או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים או כשלים בהעברת המידע, בין אם נגרמו בזדון על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי; או (ב) השימוש באתר ובשירותים ו/או לכל בעיה טכנית. לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או עילת תביעה כלפי סופרין או מי מטעמה בקשר לאתר, לרבות השימוש בו, זמינות התכנים בו, תקלות, תוצאות השימוש בו וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור, בין אם ידועה לך ובין אם תיוודע לך בעתיד, באישור תנאים אלה הנך מוותר עליה באופן בלתי חוזר.
 • סופרין נוקטת באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים והמידע שנמסר באתר. עם זאת, האתר עלול להיחשף לפריצות אבטחה או חדירה לשרתיו. רישום לאתר ושימוש בו פוטר את סופרין או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או מי מטעמו עקב שימוש לרעה שנעשה באתר ובין היתר פריצות אבטחה וחדירה לשרתי האתר לשם חשיפת מידע על משתמשים.
 • המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את סופרין ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של סופרין, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהם כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים על ידי המשתמש, לרבות בגין כל מעשה או מחדל מצד המשתמש העומדים בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל של המשתמש. סופרין שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור. זכותה של סופרין כאמור לא תפטור את המשתמש מהתחייבויותיו לשיפוי בכל מקרה, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם סופרין או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על ידי מסירת מידע וחומרים שברשותו. המשתמש מסכים לא להגיע לידי פשרה בכל נושא הכפוף לחובות השיפוי שלו, כמפורט לעיל, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של סופרין מראש ובכתב.
 1. כללי

6.1  סופרין עשויה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי או לשנות כל דבר או היבט אחר הכרוך באתר (לרבות הפסקה מוחלטת של השירותים הניתנים באמצעותו), והכל – מבלי להודיע על כך מראש. מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע. לא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה כלפי סופרין או מי מטעמה בגין שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.

 • בשימוש באתר הנך מצהיר כי הנך מודע לכך שהאתר פועל ברשת האינטרנט ומטבעו תלוי בגורמים שונים כמו ספקי תקשורת ותשתית, שרתים, וכיוצא באלה. סופרין אינה מתחייבת לזמינות מלאה של האתר או לתקינות פעילותו.
 • סופרין רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש. כל עדכון לתנאי השימוש יחייב את כל משתמשי האתר החל ממועד פרסומו באתר.
 • הנך מצהיר ומתחייב כי הנך מודע לתנאי השימוש באתר, ומסכים להוראותיהם וכי לא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד סופרין. בלי לגרוע מן האמור, תנאי שימוש אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין משתמש האתר ובין סופרין או מי מטעמה.
 • על השימוש באתר ובשירותים, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתנאי שימוש אלה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הנוגע לשימוש באתר או לתנאי שימוש אלה, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל בלבד.
 • תקופת ההתיישנות – בלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.
 • סופרין רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תנאי השימוש בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש.
 • במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

תנאי השימוש המפורטים במסמך זה אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין סופרין או כל אחת מחברות הקבוצה.

 • לא יראו עיכוב או הימנעות מצד סופרין מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי תנאי השימוש כויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על ידי סופרין בכתב.

 

 1. יצירת קשר

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת המצויה באתר, בנושא ״צור קשר״ או בכתובת הדוא"ל הבאה anna@sufrin.io

הירשמו לניוזלטר שלנו

הירשמו לניוזלטר שלנו ותוכלו להתעדכן לפני כולם בפרויקטים חדשים, כתבות ואירועים מיוחדים